Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informaţii detaliate despre celelate programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Comunicat de presă privind finalizarea proiectului „EduFit – Servicii integrate pentru copiii cu părinți plecați la muncă în străinătate din Regiunea Sud-Muntenia” – ID 139729

Fundația Didactica, împreună cu Asociația Forge Spirit – Construiește spiritul, au implementat, în perioada 30 iunie 2021 – 29 noiembrie 2023, proiectul „EduFit – Servicii integrate pentru copiii cu părinți plecați la muncă în străinatate din Regiunea Sud-Muntenia”, finanțat  prin Programul Operațional Capital Uman (POCU), Axa prioritară 6 „Educație și competențe”, Componenta 1 – „Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate - Regiuni mai puțin dezvoltate”.

Obiectivul general al proiectului a fost creșterea participării la educație pentru un număr de 275 de copii (preșcolari/elevi) cu părinți plecați în străinătate din Regiunea Sud-Muntenia, dintre care minimum 31 de etnie romă și minimum 50 din mediul rural prin asigurarea accesului la servicii integrate de sprijin educațional, servicii psiho-sociale și activități recreative și de socializare.

Rezultatele finale în urma implementării proiectului au fost:

 • 310 preșcolari/elevi cu părinți plecați în străinătate din Regiunea Sud-Muntenia care au beneficiat de programe de educație pentru a crește șansele menținerii în sistemul formal de educație și de dezvoltare psiho-socială sănătoasă.
 • 275 preșcolari/elevi cu părinți plecați în străinătate din Regiunea Sud-Muntenia care au beneficiat de un pachet integrat de servicii (masă, rechizite școlare sau materiale auxiliare).
 • 98 elevi din învățământul gimnazial din Regiunea Sud-Muntenia au beneficiat de servicii integrate de consiliere vocațională.
 • Un sistem inovator integrat mobil sub forma unui centru educațional multifuncțional mobil (Edu-Sport-Truck) de furnizare la firul ierbii a serviciilor de educație și dezvoltare personală direct în comunitățile din care provin copiii cu părinți plecați în străinătate.
 • 161 de părinți/tutori/persoane care au în grijă copiii cu părinți plecați în străinătate care au beneficiat de activități integrate de educație parentală.
 • O rețea partenerială creată la nivelul Regiunii Sud-Muntenia.
 • O campanie integrată de informare și conștientizare în rândul părinților și tutorilor cu privire la aspectele legale și nu numai de avut în vedere în momentul în care au în grijă un copil ai cărui părinți sunt plecați în străinătate.

Proiectul s-a desfășurat pe o perioadă de 29 de luni, începând cu data de 30 iunie 2021, iar valoarea totală a contractului de finanțare a fost de 4.681.388,88 lei.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Cod SMIS 139729


Pentru informații suplimentare:

Andreea Ciortea

Manager proiect

Telefon: +40 733672188

E-mail: andreea.ciortea@eri.school

Website: www.edu-fit.ro


Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați:

http://www.fonduri-ue.ro

http://mfe.gov.ro

Rolul școlii în susținerea elevilor cu părinți plecați la muncă în străinătate

În situația plecării unui părinte la muncă în străinătate, și nu numai, este extrem de importantă stabilirea unei relații de colaborare permanentă între părinte, școală/învățător/diriginte și serviciile de asistență socială. Încrederea copilului în învățătorul sau dirigintele său contribuie la prevenirea abandonului școlar și ajută inclusiv în dezvăluirea de către copil a problemelor cu care se confruntă și a eventualelor situații de abuz la care acesta este supus. Rolul profesorului nu se limitează doar la a furniza informații, ci şi la a educa. Învățătorul sau profesorul ca specialist și educator exercită o profesie de o deosebită importanță și responsabilitate, fiind un factor principal al modelării personalității copiilor. Sunt copii a căror situație este delicată,  care nu au parte acasă de înţelegere şi sprijin sau provin din familii dezorganizate, cu situații  precare, astfel că devine esențial sprijinul școlii și al cadrelor didactice. Legea spune că în situaţia în care se constată scăderea randamentului şcolar, învăţătorul/dirigintele copilului are obligaţia de a solicita sprijinul consilierului şcolar şi de a anunţa în scris reprezentantul Serviciului Public de Asistenţă Socială din localitatea de domiciliu. În situaţia în care în urma evaluării se constată că există suspiciuni de afectare a stării emoţionale a copilului, reprezentantul SPAS solicită sprijinul unui psiholog, în vederea includerii acestuia în cadrul unui program de consiliere psihologică. Dacă în termen de 3 luni de la înscrierea la şcoală a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate, situaţia şcolară şi integrarea acestuia în mediul şcolar nu se îmbunătăţesc, învăţătorul/dirigintele, cu aprobarea directorului unităţii de învăţământ, are obligaţia de a solicita sprijinul consilierilor şcolari din cadrul centrului judeţean de resurse şi asistenţă educaţională. În situaţia în care în urma vizitelor efectuate se constată afilierea copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate la un grup de prieteni cu comportament infracţional, reprezentantul serviciului public de asistenţă socială are obligaţia de a solicita în scris sprijinul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, în vederea oferirii de servicii de specialitate, concomitent cu informarea unităţii şcolare la care acesta este înscris şi a poliţiei. Prin urmare, trebuie creată o comunicare permanentă între părinți și cadre didactice pentru informarea asuprea evoluției activității școlare a copilului și sprijinirea părinților/tutorilor în educarea copiilor.

Peste 73.000 de copii aveau părinții plecați în străinătate la finalul lunii septembrie 2022

La sfârșitul lunii septembrie 2022, potrivit datelor publicate de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA), în România erau peste 73.000 de copii cu părinți plecați la muncă în străinătate. Dintre aceștia, 9.000 de copii aveau ambii părinți aflați peste hotare, peste 40.000 provin din familii în care un părinte este plecat și aproape 7.000 de copii au părintele unic susținător departe de aceștia. Una dintre cele mai îngrijorătoare astfel de statistici se regăsește în județele din regiunea Sud-Muntenia (Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman), acolo unde, la finalul lunii septembrie 2022, se înregistrau aproape 11.000 de copii cu părinți care muncesc în străinătate. Dintre aceștia, 1800 de copii au ambii părinți în țări străine, 7.300 au un părinte plecat, iar 1.300 provin din familii monoparentale în care părintele este plecat în străinătate. Din acest total, în județele Argeș, respectiv Prahova se înregistrau:
 • 1884 de copii (324 cu ambii părinți plecați, 1317 cu un singur părinte plecat, iar 243 provin din familii monoparentale în care părintele este plecat)
 • 3074 de copii (343 cu ambii părinți plecați, 2217 cu un singur părinte plecat și 514 provin din familii monoparentale în care părintele este plecat).
Impactul absenței unuia dintre părinți poate fi privit din multiple perspective, afectând copiii din punct de vedere emoțional, social (nu numai din perspectiva integrării, ci și al accesului la o serie de servicii de bază) și educativ, putându-se ajunge la situații extreme de abandon școlar, excludere socială, incapacitate de adaptare și, în final, neputința de a se descurca în viață

Modificări la Legea pentru protecția copilului și în procesul de delegare temporară a autorității părintești.

Începând din luna iulie 2022, procesul de delegare temporară a autorităţii părinteşti, procedură necesară atunci când ambii părinţi/părintele unic susţinător sunt plecaţi/este plecat la muncă în străinătate, a devenit mai facilă prin modificarea Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. Astfel, copiii cu părinți plecați la muncă în străinătate vor putea fi crescuți nu doar de rudele până la gradul al patrulea, ci de orice altă persoană de care sunt ataşaţi sau alături de care s-au bucurat de viaţa de familie. Această persoană trebuie aibă minimum 18 ani şi să îndeplinească condiţiile materiale şi garanţiile morale necesare creşterii şi îngrijirii unui copil. De asemenea, instanţa de domiciliu va dispune delegarea temporară a autorităţii părinteşti cu privire la persoana copilului, pentru o perioadă de maximum un an, către persoana desemnată, iar în situaţia în care părinţii nu revin în ţară în acest termen, instanţa poate prelungi succesiv delegarea temporară, pe durata lipsei acestora, pentru perioade de cel mult un an. La cererea adresată instanței se ataşează acte din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor referitoare la persoana care va avea grijă de copil, precum şi raportul de anchetă psihosocială întocmit de serviciul public de asistenţă socială de la domiciliul persoanei desemnate. De asemenea, noile modificări oferă posibilitatea inițierii procedurii de delegare temporară a autorității părintești și pentru părinții care au plecat deja la muncă în străinătate și nu au avut timp sau nu au primit informațiile necesare pentru a îndeplini acest proces la timp.

Delegarea autorității părintești | Pasul 4: Evaluarea judecătorului și definitivarea procedurii

După ce va analiza dosarul pentru delegarea autorității părintești, instanța va dispune delegarea temporară a autorității părintești asupra copilului către persoana desemnată, pe durata lipsei părintelui / părinților, dar nu mai mult de un an. Persoana către care va fi delegată autoritatea părintească își va exprima acordul personal, în fața judecătorului. Este obligatorie ascultarea copilului care a împlinit vârsta de 10 ani, dar poate fi ascultat și înainte de vârsta de 10 ani, dacă autoritatea apreciază că audierea lui este necesară. Dacă legea o va impune, cererea se judecă în camera de consiliu, cu citarea persoanelor menționate în cerere. În caz contrar, judecata se face cu sau fără citare, la aprecierea instanței. Instanța poate dispune, din oficiu, orice măsuri utile cauzei. Ea are dreptul să asculte orice persoană care poate aduce lămuriri în cauză, precum și pe acelea ale căror interese ar putea fi afectate de hotărâre. Soluționarea cererii de delegare a drepturilor și îndatoririlor părintești se face în termen de 3 zile de la depunerea acesteia. Hotărârea instanței va cuprinde menționarea expresă a drepturilor și îndatoririlor care se deleagă și perioada pentru care are loc delegarea Instanța de judecată va comunica o copie a hotărârii de delegare primarului de la domiciliul părinților sau tutorelui, precum și primarului de la domiciliul persoanei căreia i se acorda delegarea autorității părintești. După ce instanța hotărăște delegarea temporară a drepturilor părintești, persoana în sarcina căreia cad îngrijirea și creșterea copilului trebuie să urmeze, obligatoriu, un program de consiliere și informare pe o perioadă de 6 luni, asigurat de către direcțiile generale de asistență și protecția copilului referitor la creșterea și asigurarea dezvoltării copilului, cu scopul de a preveni situații de conflict, neadaptare sau neglijență în relația cu acesta. În primele 6 luni după primirea copiei hotărârii de delegare a autorităţii părinteşti, Serviciul Public de Asistenţă Socială realizează o dată la două luni vizite la domiciliul persoanelor desemnate de instanţă, în vederea informării şi consilierii acestora cu privire la răspunderea pentru creşterea şi îngrijirea copilului. Ulterior vizitele vor fi realizate semestrial. Dacă te întorci în țară într-o perioadă mai scurtă decât cea pentru care a fost pronunțată delegarea, poți înainta o cerere pentru revocarea delegării autorității părintești. De asemenea, este posibilă menținerea perioadei în care a fost făcută delegarea cu înlocuirea persoanei căreia i-au fost delegate drepturile. În cazul familiilor divorțate, în care părintele nerezident nu este de acord ca părintele rezident (la care locuiește minorul) să-și delege autoritatea către o anumită rudă a copiluplui, facem următoarele precizări: Părintele nerezident poate solicita instanței de judecată modificarea hotărârii privind încuviințarea delegării (prin apel), cât și a modalității de exercitare a autorității părintești și a locuinței minorului stabilite prin hotărârea de divorț (chiar dacă în legătură cu copilul său a fost dispusă delegarea anumitor drepturi părintești). Astfel, există posibilitatea celuilalt părinte (părintele nerezident) de a prelua el însuşi exerciţiul deplin al autorităţii părintești. Este important să mai știi următoarele aspecte: În primele 6 luni după primirea copiei hotărârii de delegare a autorităţii părinteşti, serviciul public de asistenţă socială realizează o dată la două luni vizite la domiciliul persoanelor desemnate de instanţă, în vederea informării şi consilierii acestora cu privire la răspunderea pentru creşterea şi îngrijirea copilului. Ulterior vizitele vor fi realizate semestrial. După efectuarea vizitei, reprezentantul serviciului public de asistenţă socială întocmeşte un raport privitor la evoluţia copilului şi a modului în care acesta este îngrijit, care să cuprindă în mod obligatoriu informaţii cu privire la performanţele şcolare, starea fizică a copilului, grupul de prieteni şi anturajul copilului/copiilor. Concluziile evaluării sunt comunicate şi persoanelor desemnate de către instanţă să se ocupe de creşterea şi îngrijirea copilului, care sunt sprijinite în luarea unor măsuri în funcţie de cauzele identificate. În situaţia în care în familie sunt îngrijiţi mai mulţi copii se întocmeşte un raport unic pe familie, care cuprinde în mod obligatoriu informaţii pentru fiecare copil, inclusiv pentru cei care nu sunt de vârstă şcolară. În situaţia în care se constată scăderea randamentului şcolar, învăţătorul/dirigintele copilului are obligaţia de a solicita sprijinul consilierului şcolar şi de a anunţa în scris reprezentantul serviciului public de asistenţă socială. În situaţia în care în urma evaluării se constată că există suspiciuni de afectare a stării emoţionale a copilului, reprezentantul serviciului public de asistenţă socială (SPAS) solicită sprijinul unui psiholog, în vederea includerii acestuia în cadrul unui program de consiliere psihologică. Dacă la nivel local nu există psiholog, reprezentantul serviciului public de asistenţă socială solicită sprijinul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului în vederea facilitării accesului la servicii de specialitate. Dacă în termen de 3 luni de la înscrierea la şcoală a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate, situaţia şcolară şi integrarea acestuia în mediul şcolar nu se îmbunătăţesc, învăţătorul/dirigintele, cu aprobarea directorului unităţii de învăţământ, are obligaţia de a solicita sprijinul consilierilor şcolari din cadrul centrului judeţean de resurse şi asistenţă educaţională sau, după caz, centrului Municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională. În situaţia în care în urma vizitelor efectuate se constată degradarea stării de sănătate a copilului care are părinţii plecaţi la muncă în străinătate, reprezentantul serviciului public de asistenţă socială are obligaţia de a informa în scris medicul de familie şi de a solicita sprijinul acestuia în ceea ce priveşte verificarea stării de sănătate a acestuia. În situaţia în care în urma vizitelor efectuate se constată afilierea copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate la un grup de prieteni cu comportament infracţional, reprezentantul serviciului public de asistenţă socială are obligaţia de a solicita în scris sprijinul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, în vederea oferirii de servicii de specialitate, concomitent cu informarea unităţii şcolare la care acesta este înscris şi a poliţiei. În situaţia în care în urma vizitelor efectuate, reprezentantul serviciului public de asistenţă socială intră în contact cu un copil şi are suspiciuni asupra unui posibil caz de abuz, neglijare sau rele tratamente, acesta are obligaţia de a sesiza de îndată direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în vederea iniţierii procedurilor prevăzute de lege în astfel de cazuri. FOARTE IMPORTANT! Procesul legislativ nu este deloc anevoios, este o procedură juridico-administrativă care nu implică judecata cuiva, ci doar o evaluare de către judecător a persoanei în grija căreia rămâne copilul. Statul NU ÎȚI VA LUA COPILUL copilul, nu vei fi decăzut din drepturile părintești și nici nu ți se vor limita drepturile de părinte dacă îți vei îndeplini aceste obligații, însă doar în acest fel vei putea să te asiguri că îți lași copilul în siguranță cât timp vei fi plecat. Doar în urma finalizării acestei proceduri, copiii care rămân în grija altei persoane decât a unui părinte au un reprezentant legal și pot să beneficieze de toate serviciile. Nerespectarea obligației prevăzute de lege, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii, să fie considerate infracțiuni, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei.

Delegarea autorității părintești | Pasul 3: Adresarea cererii către judecătorie

Procedura de delegare temporară a autorității părintești este continuată la Judecătoria care are competență pe raza teritorială a localității unde domiciliezi. Judecătorul va confirma că persoana în grija căreia va rămâne copilul îndeplinește condițiile materiale și garanțiile morale necesare creșterii și îngrijirii unui copil. Concret,  la judecătoria de domiciliu trebuie să depui o cerere și câteva acte.
 • Documente ale părintelui/părinților: copii ale actelor de identitate și de stare civilp (certificatul de căsătorie)
 • Alte acte (dacă există): contractul de muncă sau permisul de muncă din care să reiasă unde va/vor pleca părintele/părinții și pentru ce perioadă;
 • Documente de stare civilă ale copilului: copia certificatului de naștere/cărții de identitate și adeverința medicală privind starea de sănătate a acestuia
 • Documente ale persoanei în grija căreia va rămâne copilui: copia actului de identitate, cazierul judiciar, dovada veniturilor (adeverință de salariat, talon de pensie etc), dovada spațiului de locuit, o adeverință medicală care să ateste dacă este clinic sănătos și o declarație pe propria răspunedere că are/nu are alți copii în întreținere
CLICK AICI pentru a descărca modelul de cerere Cerere de Delegare a Autorității Părintești adresată Judecătoriei. CLICK AICI pentru a consulta lista orientativă cu documentele necesar a fi incluse în dosarul transmis instanței, în vederea nominalizării persoanei care va asigura creșterea și îngrijirea copilului pe durata absenței părintelui/părinților din țară. Cererea poate fi depusă de către tine, dar și de către o altă persoană interesată, cum ar fi persoana în grija căreia vrei să lași copilul. De asemenea, reprezentanții SPAS te pot ajuta în acest pas, prin depunerea acestora directă sau prin transmiterea lor prin poştă/curierat, mail, fax.

Delegarea autorității părintești | Pasul 2: Instrumentarea cazului de către Serviciul Public de Asistență Socială (SPAS

Acest pas presupune că părintele care urmează să plece la muncă în străinătate să ofere Serviciului Public de Asistență Socială toate informațiile necesare parcurgerii procedurii de delegare temporară a autorității părintești. După primirea notificării, Serviciul Public de Asistență Socială va efectua o anchetă socială la domiciliul persoanei la care copilul va locui pe perioada delegării temporare a autorității părintești și va emite un document raport care va fi inclus ulterior în dosarul care va trebui transmis instanței de judecată. SPAS este interesat să afle informații despre situația persoanei căreia i se deleagă autoritatea părintească și relația acesteia cu copilul/copiii, precum și despre situația copilului și a părinților acestora. Persoana care se ocupă de creşterea şi îngrijirea unui copil cu părinte/părinţi plecat/plecaţi la muncă în străinătate are obligaţia de a pune la dispoziţia serviciului public de asistenţă socială toate datele şi informaţiile pe care le deţine cu privire la adresa la care pot fi contactaţi părinţii în străinătate şi de a face dovada că menţine legătura cu aceştia. În plus, în această etapă, personalul din SPAS  va informa părintele în legătură cu paşii pe care trebuie să-i urmeze în continuare și îi va îndruma în completarea cererii de delegare a autorității părintești și a documentelor pe care le va include în dosarul care trebuie depus la instanță. Serviciul Public de Asistenţă Socială are obligaţia, potrivit legii, de a se deplasa la adresa la care sunt îngrijiţi copiii şi de a verifica dacă sunt respectate prevederile Legii nr. 272/2004. În situaţia în care SPAS constată că nu există persoana desemnată potrivit prevederilor Legii nr. 272/2004, are obligaţia de a informa în scris persoana în îngrijirea căreia se află copilul cu privire la obligativitatea de a anunta, în termen de 48 de ore, autoritatea administrației publice locale în a cărei rază teritorială își are sediul sau domiciliul de faptul ca luat un copil pentru a-l îngriji sau proteja temporar Important de știut! Este important ca părinții să coopereze cu Serviciul Public de Asistență Socială din localitatea și să nu abandoneze în acest stadiu procedura de delegare temporară a autorității!

Delegarea autorității părintești | Primul pas: Notificarea Serviciului Public de Asistență Socială (SPAS)

Legea nr. 272/2004 privind protecția drepturilor copilului prevede că trebuie să notifici autoritățile în grija cui lași copilul atunci când te decizi să pleci la muncă în străinătate. Legea vizează: -Ambii părinţi – fie că pleacă în acelaşi timp, fie că inițial pleacă un părinte şi ulterior pleacă și celălalt; -Părintele care exercită singur autoritatea părintească; -Părintele cu care locuieşte copilul -  în această categorie intră părinții care au divorțat și care exercită autoritatea părintească în comun. Instanța de judecată va dispune delegarea temporară a autorității părintești, pe durata lipsei părintelui/părinților, dar nu mai mult de un an, către o persoană pe care tu, ca părinte, o vei desemna. CLICK AICI dacă vrei să consulți Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului și legislația specifică (inventar prevederi legislative aplicabile). Iată ce pași ai de îndeplinit:
 1. Pasul 1. Notifici intenţia de a pleca la muncă în străinătate și persoana pe care o desemnezi să aibă grijă de copilul tău către Serviciul Public de Asistenţă Socială (SPAS) din localitatea de domiciliu. Acesta este modelul de document pe care trebuie să-l completezi (CLICK AICI: Anexa 2 a Ordinului 219/2006).
Îți poate fi pus la dispoziție și de către SPAS. Notificarea o depui:
 • direct la sediul Primăriei de domiciliu
Sau Atenție! În notificare trebuie să se regăsească, în mod obligatoriu, următoarele: - datele de identitate ale persoanei în grija căreia va fi lăsat copilul pe durata absenței tale din țară; - adresa la care copilul va locui după plecarea părintelui/părinților; - dovada îndeplinirii de către persoana în grija căreia urmează a fi lăsat copilul a condițiilor prevăzute de lege, mai precis apartenența acestei persoane la familia extinsă (să fie rudă până la gradul IV inclusiv, cu minorul: bunic, unchi/mătuşă, văr, nepot, frate/soră, străbunic, frate al unui bunic) sau dintre rudele, altele decât cele de gradul III inclusiv, afinii, prietenii familiei ori ai familiei extinse a copilului faţă de care acesta a dezvoltat relaţii de ataşament sau alături de care s-a bucurat de viaţa de familie și a vârstei minime de 18 ani împliniţi. Această persoană trebuie să îndeplinească condițiile materiale și garanțiile morale necesare creșterii și îngrijirii unui copil. Notificarea trebuie depusă înainte de plecarea din țară, de preferat cu cel puțin 40 de zile înainte de a pleca. Părintele care exercită singur autoritatea părintească sau la care a locuit copilul, care este plecat la muncă în străinătate, are obligaţia de a transmite de îndată serviciului public de asistenţă socială din raza de domiciliu notificarea cu privire la desemnarea persoanei care se ocupă de întreţinerea copilului pe perioada absenţei sale. Dacă ai apucat să pleci deja în străinătate, poți să trimiți notificarea prin oricare din mijloacele electronice enumerate anterior. Notificarea va fi însoțită de:
 • copie după actul de identitate al părintelui/părinţilor care pleacă în străinătate;
 • copie după actul de identitate al persoanei în îngrijirea căreia rămâne/rămân copilul/copiii;
 • copie după certificatul de naştere şi actul de identitate pentru copil/copii
Important de știut! Notificarea este doar o etapă în procedura de delegare temporară a autorității părintești. Procedura este definitivată exclusiv de către instanță și ți-o vom explica în pașii următori. Este important să nu te oprești aici!

Pleci la muncă în străinătate? Anunță autoritățile! Iată ce pași trebuie să parcurgi

Părinții care intenționează să plece la muncă în străinătate sau au făcut-o deja și își lasă copiii minori acasă sunt obligați de lege să anunțe autoritățile de această situație, precum și în grija cui lasă copilul. Legea prevede desemnarea obligatorie a unui reprezentant legal al copilului, în caz contrar, aceștia riscând să fie amendați cu o sumă între 500 și 1000 de lei. Potrivit Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului, la sfârșitul anului 2021, în România erau peste 76.000 de copii care aveau părinți aflați în străinătate. Dintre aceștia, peste 12.000 au ambii părinți plecați. Tot mai mulți români caută un job în străinătate, în speranța că vor putea asigura un viitor mai bun pentru familie. În majoritatea cazurilor, în special atunci când vorbim despre ambii părinți, copiii minori rămân în grija rudelor sau a unor prieteni apropiați. Părinții care iau această decizie trebuie să știe faptul că legea îi obligă să anunțe autoritățile de faptul că intenționează să plece sau că au făcut-o deja, dar și pe cine desemnează drept reprezentant legal al copilului. Legea 272/2004 prevede faptul că „Părintele care exercită singur autoritatea părintească sau la care locuieşte copilul, care urmează să plece la muncă în străinătate, are obligaţia de a notifica această intenţie serviciului public de asistenţă socială de la domiciliu, cu minimum 40 de zile înainte de a părăsi ţara”. Regula este valabilă în egală măsură și în cazul în care ambii părinți pleacă, fie în acelaşi timp, fie că inițial pleacă un părinte şi ulterior pleacă și celălalt. Astfel, printr-o notificare care se depune la sediul primăriei de domiciliu, părinţii trebuie să desemneze o persoană care va avea grijă de copilului pe durata absenței acestora, iar confirmarea acesteia se va face de către instanţa de tutelă. Persoana desemnată trebuie să aibă cel puțin 18 ani și să facă parte din familia extinsă, (să fie rudă până la gradul IV inclusiv, cu minorul: bunic, unchi/mătuşă, văr, nepot, frate/soră, străbunic, frate al unui bunic) sau dintre rudele, altele decât cele de gradul III inclusiv, afinii, prietenii familiei ori ai familiei extinse a copilului faţă de care acesta a dezvoltat relaţii de ataşament sau alături de care s-a bucurat de viaţa de familie. Notificarea poate fi depusă chiar dacă părinții nu se încadrează în termenul de minimum 40 de zile. Vestea bună este că dacă au apucat să plece deja în străinătate, părinții pot să trimită notificarea și prin mijloace electronice. Părinţii care nu notifică autorităţile cu privire la intenţia de a pleca la muncă în străinătate riscă să fie amendaţi cu o amendă cuprinsă între 500 şi 1.000 de lei. Ulterior, persoanei desemnate şi apoi confirmate de instanţa de tutelă i se delegă temporar autoritatea părintească - dar nu mai mult de un an -  pe durata absenței părinţilor. Potrivit legii, "cererea se soluţionează în procedură necontencioasă, potrivit Codului de procedură civilă. Soluţionarea cererii de delegare a drepturilor şi îndatoririlor părinteşti se face în termen de 3 zile de la depunerea acesteia. Hotărârea va cuprinde menţionarea expresă a drepturilor şi îndatoririlor care se deleagă şi perioada pentru care are loc delegarea". Peste 76.000 de copii au părinții plecați în străinătate La sfârșitul anului 2021, potrivit datelor publicate de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA), în România erau peste 76.000 de copii cu părinți plecați la muncă în străinătate, în creștere față de anul anterior. Dintre aceștia, 12.000 de copii aveau ambii părinți aflați peste hotare, peste 55.000 provin din familii în care un părinte este plecat și aproape 9.000 de copii au părintele unic susținător departe de aceștia. Una dintre cele mai îngrijorătoare astfel de statistici se regăsește în județele din regiunea Sud-Muntenia (Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman), acolo unde, la finalul anului trecut, se înregistrau aproape 11.000 de copii cu părinți care muncesc în străinătate. Dintre aceștia, peste 2.000 de copii au ambii părinți în țări străine, 7.700 au un părinte plecat, iar 1.200 provin din familii monoparentale în care părintele este plecat în străinătate. Absența unuia dintre părinți afectează copiii atât din punct de vedere emoțional, social (nu doar din perspectiva integrării în societate, ci și a accesului la o serie de servicii de bază), cât și educativ, putându-se ajunge la situații de abandon școlar, excludere socială, incapacitate de adaptare și, în final, neputința de a se descurca în viață, probleme care-i vizează nu doar pe aceștia, ci și pe întreaga societate. „În acest context, este important ca părinții care decid să plece la muncă în străinătate să se asigure că îndeplinesc procedura legală obligatorie de delegare temporară a autorității părintești. De asemenea, un alt aspect pe care aceștia trebuie să îl ia în considerare atunci când iau această decizie este că au înțeles care sunt implicațiile psiho-emoționale pe care absența lor din viața copilului le presupun, cum trebuie să relaționeze cu aceștia pe perioada separării. În acest sens, am demarat o campanie în mediul online prin care ne-am propus să ajutăm părinții să ia această decizie cunoscând toate informare aspectele legale și implicațiile psiho-emoționale”, susține Andreea Ciortea, managerul unui proiect destinat copiilor ai căror părinți au plecat peste hotare, prin care le sunt oferite servicii educaționale și de consiliere vocațională și psihologică, iar părinților consiliere parentală și îndrumări privind aspectele de luat în considerare atunci când iau decizia de a pleca și a-și lăsa copiii în grija altor persoane - „EduFit – Servicii integrate pentru copii cu părinți plecați la muncă în străinătate.”